Az oldalunkon cookiekat használunk, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Neked.
Menü

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A RUDY PROJECT MAGYARORSZÁG WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

 

Az Eyeland Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 35., cégjegyzékszám: 01-09-911929, adószám: 14537703-2-42), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.rudyproject.hu


ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név:
Eyeland Kft. / Rudy Project Magyarország
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 35.
E-mail: info@rudyproject.hu
Telefonszám: +36 1 327 0111 vagy +36 30 738 2792 
NAIH nyilvántartási szám:
folyamatbanADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: 
Nagy Balázs
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 35.
E-mail: info@rudyproject.hu
Telefonszám: +36 1 327 0111 vagy +36 30 738 2792 


 


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat
: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható


Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok
- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság")

- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség")

- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság")

- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság")

- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság")

- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg")

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").


ADATKEZELÉSEK

Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 SZEMÉLYES ADAT  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 felhasználói név  azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele
 jelszó  a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 kapcsolattartó vezeték- és keresztneve  a kapcsolatfelvételhez, vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
 kapcsolattartó e-mail címe  kapcsolattartáshoz és a vásárlással kapcsolatos információk átadásához
 kapcsolattartó telefonszáma  kapcsolattartáshoz, és a számlázással/szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez
 számlázási név és cím  a szabályszerű számla kiállításához
 szállítási név és cím  a házhoz szállítás lehetővé tételéhez
 a vásárlás/regisztráció időpontja  technikai művelet végrehajtása
 a vásárlás/regisztráció IP címe  technikai művelet végrehajtása

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon!


2. Az érintettek köre 
A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi látogató érintett.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársak kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 


6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
postai úton a 1138 Budapest, Népfürdő u. 35. címen, elektronikus úton az info@rudyproject.hu címen, vagy telefonon a +36 1 327 0111 és +36 30 738 2792 számokon.


7. Az adatkezelés jogalapja

7.1 Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,


7.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3 A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.


8. Tájékoztatunk, hogy
- az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul
- k
öteles vagy a személyes adatokat megadni, hogy megrendelésedet teljesíteni tudjuk
- a
z adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk feldolgozni rendelésedet.


AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás
1. Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység
termékek kiszállítása, fuvarozás


2. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége
DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.
székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B., telefon: +36 1 501 6200 és +36 40 100-373, e-mail: dpd@dpd.hu


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre
szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím4. Az érintettek köre
A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett


5. Az adatkezelés célja 
A megrendelt termék házhoz szállítása


6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A házhoz szállítás lebonyolításáig tart7. Az adatfeldolgozás jogalapja
A Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység 
tárhely-szolgáltatás


2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége
ShopRenter.hu Kft., címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., e-mail: info@shoprenter.hu, telefon: +36 1 234 5011


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre
az érintett által megadott valamennyi személyes adat


4. Az érintettek köre
a weboldalt használó valamennyi érintett


5. Az adatkezelés célja
a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése


6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés


7. Az adatfeldolgozás jogalapja
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. A sütik kezeléséhez való hozzájárulásodat bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod. 


2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre
egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok3. Az érintettek köre
a weboldalt látogató valamennyi érintett4. Az adatkezelés célja
a felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése, valamint tevékenységük alapján statisztikák illetve ajánlatok készítése5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Elengedhetetlen JSESSIONID nr-data.net Ez egy általános cookie, amely a webhelyen töltött munkamenet és a navigációs lépések kezelésére szolgál munkamenet vége HTTP
PHPSESSID rudyproject.hu Ez a saját süti információkat kezel a webhely minden látogatásáról, és biztosítja a webhely alapvető funkcionalitását munkamenet vége HTTP

 

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Marketing ADS/GA -AUDIENCES google.com Google AdWords használatához szükséges látogatói szokás információk munkamenet vége pixel
FR facebook.com ennek a cookie-nak a segítségével a Facebook különböző hirdetési szolgáltatásokat nyújt, beleértve a harmadik féltől származó hirdetők valós idejű ajánlatait. - Facebook Tetszik gomb cookie 3 hónap HTTP
GPS youtube.com mobil eszközökön geográfiai lokációt rögzít a Youtube videók lejátszásához munkamenet vége HTTP
IMPRESSION .PHP facebook.com Facebook vélemények használatát követi munkamenet vége pixel
NID google.com a Google alkalmazások által használt egyedi azonosító, amely a preferencia információkat tárolja 6 hónap HTTP
TR facebook.com nem kategórizált munkamenet vége pixel
VISITOR_INFO1 _LIVE youtube.com egy Youtube cookie, amely értékeli a felhasználó internetkapcsolatának sebességét. 180 nap HTTP
YSC youtube.com egy egyedi azonosítót regisztrál azzal a céllal, hogy statisztikát készítsen a felhasználó által a YouTube-on megnézett videókról munkamenet vége HTTP

 

KATEGÓRIA NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL LEJÁRAT TÍPUS
Statisztika _UTM.GIF doubleclick.net Google Analytics Tracking Code rögzíti a felhasználó böngészői és felhasználói platformjának információit munkamenet vége pixel
_UTMA rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott idegen sütit a felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére 2 év HTTP
_UTMB rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját sütit az új munkamenetek/látogatások meghatározására és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére munkamenet vége HTTP
_UTMC rudyproject.hu Ez a süti az _utmb sütivel együtt előzetesen megállapítja, hogy vajon a felhasználónak ez az első munkamenete vagy látogatása munkamenet vége HTTP
_UTMT rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját sütit a felhasználói kérések feldolgozására és a webhely forgalmára vonatkozó statisztika készítésére munkamenet vége HTTP
_UTMZ rudyproject.hu A Google Analytics által létrehozott saját süti elraktározza a forgalom forrását vagy a kampányt, amely megmagyarázza, hogyan érkezett a felhasználó a webhelyre 6 hónap HTTP6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt8. Az adatkezelés jogalapja
az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van


A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.


2. Továbbá az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.3. A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.


4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 

 SZEMÉLYES ADAT  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 név, e-mail cím  azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
 a feliratkozás időpontja  technikai művelet végrehajtása
 a feliratkozás IP címe  technikai művelet végrehajtása


5. Az érintettek köre
a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett6. Az adatkezelés célja
reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés8. Az adatkezelés nyilvántartási száma
folyamatban

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei
a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
- az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához


11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni
postai úton a 1138 Budapest, Népfürdő u. 35. címen
- elektronikus úton 
az info@rudyproject.hu e-mail címen
telefonon a +36 1 327 0111 és +36 30 738 2792 számokon


12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről!


13. Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:


A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.14. Tájékoztatunk, hogy
az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul
köteles vagy a személyes adataidat megadni, ha hírlevelet szeretnél kapni tőlünk
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Neked hírlevelet küldeni


PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

 SZEMÉLYES ADAT  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 vezeték- és keresztnév  azonosítás, kapcsolattartás
 e-mail cím  kapcsolattartás
 telefonszám  kapcsolattartás
 számlázási név és cím  azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése


2. Az érintettek köre
a webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett


3. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
a felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 
a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával


5. 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
- az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához


6. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
postai úton a 1138 Budapest, Népfürdő u. 35. címen, elektronikus (e-mail) úton az info@rudyproject.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 1 327 0111 és +36 30 738 2792 számokon


7. 
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése


8. 
Tájékoztatunk, hogy
a személyes adataid szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése
köteles vagy a személyes adataidat megadni, hogy panaszodat kezelni tudjuk
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszodat


KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
Facebook/Google+/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe


2. 
Az érintettek köre
valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt3. Az adatgyűjtés célja
a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése


4. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik


5. 
Az adatkezelés jogalapja 
az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon


ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.


2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.


3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.


5. 
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.


2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.


4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben


6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)


7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.


8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

- Te
 és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

kifejezett a Te hozzájárulásodon alapul


INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét

c)
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani


d)
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást


AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGOKNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Ide kattintva letöltheted az adatvédelmi nyilatkozatot PDF-formátumban.